ទេព ពិសិដ្ឋ - Sorry មួយលានដង (Live Show Week 1 | The Voice Kids Cambodia Season 2)

-

The Voice Kids Cambodia

2,153,182 views
Hey guest, welcome to Funtvkids.com Like to see
កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី 1
កុមារា៖ ទេព ពិសិដ្ឋ
ច្រៀងបទ៖ Sorry មួយលានដង
https://funtvkids.com/video-hot_fpXNPUOLLSVA
facebook.com/TheVoiceKidsCambodia
Youtube.com/TheVoiceKidsCambodia
the voice cambodia, the voice kids cambodia, the voice, kids, the voice kids, la voz, la voix, junior, Blind audition, The blind auditions, performance, TEP PISETH,
Loading...