ទេព ពិសិដ្ឋ - Sorry មួយលានដង (Live Show Week 1 | The Voice Kids Cambodia Season 2)

2832046 27580 1957

Description

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី 1
កុមារា៖ ទេព ពិសិដ្ឋ
ច្រៀងបទ៖ Sorry មួយលានដង
https://funtvkids.com/watchpXNPUOLLSVA
facebook.com/TheVoiceKidsCambodia
Youtube.com/TheVoiceKidsCambodia

Source: Youtube.com

Comments