រ៉េត រ៉ែន - រលកដួងចិត្ត (Live Show Semi Final | The Voice Kids Cambodia Season 2)

1233634 13139 927

Description

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ
កុមារា៖ រ៉េត រ៉ែន
ច្រៀងបទ៖ រលកដួងចិត្ត
https://funtvkids.com/watchJBRVhiaQbho
facebook.com/TheVoiceKidsCambodia
Youtube.com/TheVoiceKidsCambodia

Source: Youtube.com

Comments